Tradumàtica Nº 08 - Localització i web
Revista de Traducció i Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Editada pel Departament de Traducció i d'Interpretació de la UAB


Correu electrònic: revista.tradumatica@uab.cat
Web: http://www.fti.uab.cat/tradumatica/revista
 
 
Direcció:

Ramon Piqué (Ramon.Pique@uab.cat)
Universitat Autònoma de Barcelona

Coordinació del volum:

Xavier Arderiu i Monnà (xarderiu@lingua-x.com)
Redactor i traductor tècnic - Lingua-x, SL

   
Consell de redacció:  
Carme Colominas Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge - Universitat Pompeu Fabra
carme.colominas@gmail.com
Marcos Cánovas Departament de Traducció i d'Interpretació - Universitat de Vic
Mcanovas@uvic.cat
Pilar Cid Àrea de Documentació - Universitat Autònoma de Barcelona
Pilar.Cid@uab.cat
Joan Parra Departament de Filologia Anglogermànica- Universitat Autònoma de Barcelona
Joan.Parra@uab.cat
Ramon Piqué Departament de Traducció i d'Interpretació - Universitat Autònoma de Barcelona
Ramon.Pique@uab.cat
Richard Samson

Departament de Traducció i d'Interpretació - Universitat de Vic
Rsamson@uvic.cat

Pilar Sánchez-Gijón Departament de Traducció i d'Interpretació - Universitat Autònoma de Barcelona
Pilar.Sanchez.Gijon@uab.cat
Olga Torres-Hostench Departament de Traducció i d'Interpretació - Universitat Autònoma de Barcelona
Olga.Torres.Hostench@uab.cat
Joan Vilarnau Responsable d'Internet del Consorci per a la Normalització Lingüística
Jvilarnau@cpnl.cat
   
Comitè científic:
Amparo Alcina Caudet
Universitat Jaume I
Oscar Diaz Fouces Universidade de Vigo
Karl-Heinz Freigang Universität des Saarandes
Debbie Folaron Concordia University
Manuel Mata Pastor Universidad Autónoma de Madrid
Ricardo Muñoz Martín Universidad de la Palmas de Gran Canaria
   
Disseny digital: Mònica Fernández i Belén Vicéns.
   
Implementació WEB:

Igor Bogdanovic
igor.bogdanovic@uab.cat

Marcelo Aurelio
aurelio@arte-redes.com


La Revista Tradumàtica és un òrgan d'expressió i un mitjà de difusió per a professionals vinculats amb el món de la traducció i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. El seu àmbit temàtic és, per tant, la Documentació, la Terminologia i la Informàtica aplicades a la Traducció. La Revista Tradumàtica publica articles sobre qualsevol aspecte relacionat amb temes. Els punts de vista expressats en la publicació són responsabilitat dels seus autors i no corresponen necessàriament als del consell de redacció, el qual es reserva el dret de no publicar col·laboracions que no s'ajustin als objectius de la revista. El copyright de les contribucions publicades és de les autores o dels autors, llevat que s'hagin acordat altres condicions. Sols poden reproduir-se totalment o parcial quan s'obtingui una autorització del consell de redacció de la revista i de l'autor i se citi la font original.

Periodicitat: 1 número l'any.

Originals i correspondència: Els originals de les col·laboracions i la correspondència sobre la revista s'han d'enviar a nom de: Revista Tradumàtica, Consell de redacció, o de qualsevol dels seus membres.

ISSN: 1578-7559 
Títol clau: Revista.Tradumatica (Barcelona)

 

Última actualització: 25 d'octubre del 2002