Catàleg de Gestors deTerminologia

Bartolomé Mesa-Lao
Universitat Autònoma de Barcelona

1. Introdució

La gestió terminològica inclou una sèrie d'activitats que van des del buidatge de terminologia o l’extracció, fins a la creació i validació de terminologia, passant per la classificació, l'emmagatzematge, la recuperació i l'intercanvi.

A continuació es presenta una anàlisi comparativa d’eines informàtiques per a la gestió de terminologia. Per a l'anàlisi dels diferents gestors terminològics que s’hi presenten, s’han destriat una sèrie de paràmetres que considerem importants a l'hora de crear i mantenir bases de dades amb informació terminològica.

Els cinc grans eixos d’anàlisi sota els quals s’han analitzat els diversos gestors de terminologia són:

  1. Funcionalitats de cerca i gestió de dades terminològiques
  2. Edició de la terminologia
  3. Personalització dels modes de visualització
  4. Funcions d’importació/exportació de dades
  5. Gestió dels idiomes (compatibilitat UNICODE)

En general, es tracta de criteris que combinen tant les possibilitats de tractament de les dades dins del propi programa com també el reciclatge i la difusió de la terminologia que s’hi emmagatzema.

Entre les funcions bàsiques que hauria d’incloure qualsevol gestor de terminologia, trobem la creació de fitxes terminològiques i dels diccionaris/bases de dades que les contenen, el manteniment de la informació associada als diversos registres i la possibilitat de realitzar cerques avançades sobre les bases de dades. També resulten imprescindibles les opcions de filtratge de dades, com també d’exportació i importació de dades terminològiques per a promoure el treball cooperatiu.

El perfil d’usuari prototípic d’aquest tipus d’eines són tant les empreses i els departaments de traducció, redacció o documentació, com també els professionals autònoms d'aquests camps. També les grans empreses amb mercats multinacionals necessiten controlar l'ús de la terminologia que fan servir en les seves comunicacions, tant internes com externes, i en tota la documentació (monolingüe o multilingüe) que generen al voltant de les seves activitats de mercat

Si vinculem les funcions principals que hauria de contemplar qualsevol programa informàtic per a la gestió de dades terminològiques amb els perfils professionals bàsics que fan servir aquestes eines, es poden obtenir tres grans perfils professionals (terminòlegs, traductors i autors) vinculables prototípicament a les tasques següents

2. Gestió terminològica orientada a terminòlegs:

    •   Creació bases de dades multilingües.
    •   Capacitat per realitzar canvis globals.
    •   Flexibilitat de gestió per copiar i transferir entrades entre una o més bases de dades.
    •   Compatibilitat amb múltiples idiomes i alfabets.
    •   Possibilitat de definir valors predeterminats, paràmetres de verificació de les dades introduïdes i llistes de
valors per garantir-ne l'homogeneïtat.

3. Gestió terminològica orientada a traductors:

    •   Funcions de cerca flexibles.
    •   Introducció ràpida de dades.
    •   Possibilitat d’integració del gestor terminològic amb un processador de textos.
    •   Possibilitat d’integració del gestor terminològic amb una sistema de traducció assistida por ordinador.
    •   Possibilitat de crear diccionaris independents per a projectes o clients diferents.

4. Gestió terminològica orientada a autors (equips corporatius):

    •   Possibilitat d'ús en xarxa (intranets o Internet).
    •   Capacitat de filtratge dels registres de les bases de dades.
    •   Funcions d'importació i exportació en diversos formats.
    •   Protecció de les bases de dades mitjançant contrasenya contra canvis no autoritzats.
    •   Generació d’estadístiques.

El criteri de selecció fonamental dels gestors de terminologia que recull la taula d'anàlisi ha estat bàsicament la vigència actual d’aquestes eines dins del món professionals de les empreses de serveis lingüístics. S’han deixat de banda, així, programes poc utilitzats en entorns professionals pel fet de tractar-se de programes d’ús molt limitat o ja substituïts per d'altres aplicacions més avançades. Entre les diverses eines analitzades per a la gestió monolingüe i multilingüe de terminologia s’hi poden trobar tant gestors autònoms de terminologia com gestors vinculats a sistemes de traducció assistida per ordinador.  

A continuació es recull una descripció bàsica dels tretze gestors analitzats seguida de la taula comparativa de les principals funcions que incorporen aquests programes.

 

AnyLexic

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
Nom del producte AnyLexic
Versió 2.0
Producte comercial
Empresa Advanced International Translations
Plataforma Windows
URL http://www.anylexic.com/
FUNCIONS PRINCIPALS DEL PROGRAMA
    •   Cerca exacta;
    •   Cerca amb operadors booleans (AND, OR, |, &, etc.);
    •   Historial de cerques;
    •   Possibilitat de configurar els aspectes visuals de qualsevol camp dins de la base de dades;.
    •   Generació d’estadístiques.
    •   Exportació i importació de dades en format CSV, TXT i XLS;
    •   Possibilitat d’obrir diversos diccionaris alhora com si es tractés d’un únic diccionari;
    •   Suport UNICODE;
    •   Possibilitat d’intercanvi entre les llengües de partida i d'arribada d’una base de dades;
    •   Suport Windows IME per a la introducció de dades directament a partir de qualsevol configuració de teclat disponible en Windows.

 

ApSIC Xbench

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
Nom del producte ApSIC Xbench
Versió 2.6
Producte comercial
Empresa ApSIC
Plataforma Windows
URL http://www.apsic.com/en/products_xbench.html
FUNCIONS PRINCIPALS DEL PROGRAMA
    •   Cerca exacta;
    •   Historial de cerques;
    •   Exportació de dades en format TMX i TXT;
    •   Importació de dades en format CSV, MultiTerm, TXT, TBX, TMX, Trados TXT, TTX, TXT, etc.;
    •   Possibilitat d’obrir diversos diccionaris alhora com si es tractés d’un únic diccionari;
    •   Suport UNICODE;
    •   Possibilitat d’intercanvi entre les llengües de partida i d'arribada d’una base de dades;
    •   Suport Windows IME per a la introducció de dades directament a partir de qualsevol configuració de teclat disponible en Windows.

CrossTerm

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
Nom del producte CrossTerm
Versió 4.0
Producte comercial
Empresa Across
Plataforma Windows
URL http://www.across.net/en/322.html
FUNCIONS PRINCIPALS DEL PROGRAMA
    •   Cerca exacta;
    •  

Cerca parcial o amb correspondència aproximada (fuzzy);

    •  

Cerca truncada (possibilitat d’ús de comodins);

    •  

Cerca amb operadors booleans (AND, OR, |, &, etc.);

    •  

Historial de cerques;

    •  

Possibilitat d’ús de filtres sobre els registres de dades;

    •  

Referències creuades entre els registres de dades;

    •   Possibilitat d’inserir gràfics per il·lustrar els termes;
    •  

Possibilitat d’inserir enllaços cap a recursos hipertextuals externs (intranet o Internet);

    •  

Versió web del programa (gestió terminològica a través d’un navegador d’Internet): CrossTerm Web;

    •  

Possibilitat de definició de valors predeterminats que s'incorporaran automàticament per a cada entrada nova;

    •  

Exportació de dades en format CSV i TBX;

    •  

Importació de dades en format CSV, diccionaris Langenscheidt, STAR-Martif, MultiTerm TXT, TBX i TXT;

    •  

Possibilitat d’obrir diversos diccionaris alhora com si es tractés d’un únic diccionari;

    •  

Possibilitat d’integració directa del gestor de terminologia en un sistema de traducció assistida per ordinador: Across;

    •  

Suport UNICODE;

    •  

Possibilitat d’intercanvi entre les llengües de partida i d'arribada d’una base de dades;

    •  

Suport Windows IME per a la introducció de dades directament a partir de qualsevol configuració de teclat disponible en Windows.

 

Déjà Vu X TermBase

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
Nom del producte Déjà Vu X TermBase
Versió 7.5 (Professional Edition)
Producte comercial
Empresa Atril
Plataforma Windows
URL http://www.atril.com/
FUNCIONS PRINCIPALS DEL PROGRAMA
    •  

Cerca exacta;

    •  

Cerca truncada (possibilitat d’ús de comodins);

    •  

Possibilitat d’ús de filtres sobre els registres de dades;

    •  

Administrar/Editar terminologia segons diversos perfils d’usuaris (administrador - usuaris);
Afegir entrades des de fora de l’aplicació;

    •  

Possibilitat de definició de valors predeterminats que s'incorporaran automàticament per a cada entrada nova;

    •  

Opció de crear llistes de valors monolingües o multilingües perquè l'usuari pugui triar entre opcions diferents;

    •  

Exportació de dades en format MDB (Access), XLS (Excel) i TXT;

    •  

Importació de dades en format MDB (Access), MultiTerm 5.5, XLS (Excel) i TXT;

    •  

Protegir les dades mitjançant contrasenyes;

    •  

Possibilitat d’integració directa del gestor de terminologia en un sistema de traducció assistida per ordinador: Déjà Vu X;

    •  

Suport UNICODE;

    •  

Possibilitat d’intercanvi entre les llengües de partida i d'arribada d’una base de dades;

    •  

Suport Windows IME per a la introducció de dades directament a partir de qualsevol configuració de teclat disponible en Windows.

 

GesTerm

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
Nom del producte GesTerm
Versió 1.0
Producte distribució lliure
Empresa TermCat - Centre de Terminologia Catalana
Plataforma Multiplataforma (Windows / Linux)
URL http://www.termcat.cat/productes/gesterm.htm
FUNCIONS PRINCIPALS DEL PROGRAMA
    •  

Cerca exacta;

    •  

Cerca amb operadors booleans (AND, OR, |, &, etc.);

    •  

Possibilitat d’ús de filtres sobre els registres de dades;

    •  

Suport UNICODE;

    •  

Possibilitat d’intercanvi entre les llengües de partida i d'arribada d’una base de dades;

    •  

Suport Windows IME per a la introducció de dades directament a partir de qualsevol configuració de teclat disponible en Windows.

 

Lingo

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
Nom del producte Lingo
Versió 4.0
Producte comercial
Empresa Lexicool.com
Plataforma Windows
URL http://www.lexicool.com/soft_lingo2.asp
FUNCIONS PRINCIPALS DEL PROGRAMA
    •  

Cerca exacta;

    •  

Administrar/Editar terminologia segons diversos perfils d’usuaris (administrador - usuaris);

    •  

Afegir entrades des de fora de l’aplicació;

    •   Exportació de dades en format TMX;
    •  

Importació de dades en format TMX;

    •  

Possibilitat d’imprimir diccionaris sencers o només algunes parts sense necessitat d'exportar entrades;

    •  

Possibilitat de modificar/crear des de zero l’estructura de les entrades de la base de dades;

    •   Suport UNICODE;
    •  

Suport Windows IME per a la introducció de dades directament a partir de qualsevol configuració de teclat disponible en Windows.

 

LogiTerm

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
Nom del producte LogiTerm
Versió Professional
Producte comercial
Empresa Terminotix Inc.
Plataforma Windows
URL http://www.terminotix.com/index.asp?lang=en
FUNCIONS PRINCIPALS DEL PROGRAMA
    •  

Cerca exacta;

    •  

Cerca parcial o amb correspondència aproximada (fuzzy);

    •  

Cerca truncada (possibilitat d’ús de comodins);

    •  

Cerca amb operadors booleans (AND, OR, |, &, etc.);

    •  

Possibilitat d’afegir entrades des de fora de l’aplicació (p. ex., a partir d’un processador de textos);

    •  

Versió web del programa (gestió terminològica a través d’un navegador d’Internet): LogiTermWeb;

    •  

Possibilitat d’integració directa del gestor de terminologia en un sistema de traducció assistida per ordinador;

    •  

Possibilitat de modificar/crear des de zero l’estructura de les entrades de la base de dades;

    •  

Possibilitat d’obrir diversos diccionaris alhora com si es tractés d’un únic diccionari;

    •  

Suport UNICODE;

    •  

Possibilitat d’intercanvi entre les llengües de partida i d'arribada d’una base de dades;

    •  

Suport Windows IME per a la introducció de dades directament a partir de qualsevol configuració de teclat disponible en Windows;

    •  

Integració d’un component d’extracció terminològica dins de la mateixa aplicació de creació i consulta de bases de dades terminològiques (Bitext).

 

Multitrans TermBase

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
Nom del producte Multitrans TermBase
Versió Expert 4.0
Producte comercial
Empresa Multicorpora
Plataforma Windows / Unix
URL http://www.multicorpora.ca/products/multiTrans-desktop/TermBase/
FUNCIONS PRINCIPALS DEL PROGRAMA
    •  

Cerca exacta;

    •   Cerca parcial o amb correspondència aproximada (fuzzy);
    •  

Historial de cerques;

    •  

Possibilitat d’ús de filtres sobre els registres de dades;

    •  

Administrar/Editar terminologia segons diversos perfils d’usuaris (administrador - usuaris);

    •  

Afegir entrades des de fora de l’aplicació;

    •  

Opció de modificació global de dades mitjançant funcions de cerca/reemplaçament;

    •   Versió web del programa (gestió terminològica a través d’un navegador d’Internet):
    •   Multitrans Termbase Web;
    •  

Possibilitat de definició de valors predeterminats que s'incorporaran automàticament per a cada entrada nova;

    •  

Opció de crear llistes de valors monolingües o multilingües perquè l'usuari pugui triar entre opcions diferents;

    •  

Possibilitat de triar entre maneres diferents de presentar els diccionaris;

    •  

Configuració dels aspectes visuals per a qualsevol camp dins de la base de dades;

    •  

Exportació de dades en format Ms SQL, Oracle, TMX, TXT i XML/HTML;

    •  

Importació de dades en format TMX, TXT i XML;

    •  

Possibilitat d’obrir diversos diccionaris alhora com si es tractés d’un únic diccionari;

    •  

Protecció de dades mitjançant contrasenyes;

    •  

Integració del gestor de terminologia en un sistema de traducció assistida per ordinador: MultiTrans;

    •   Modificar/Crear des de zero l’estructura de les entrades de la base de dades;
    •  

Suport UNICODE;

    •  

Possibilitat d’intercanvi entre les llengües de partida i d'arribada d’una base de dades;

    •  

Suport Windows IME per a la introducció de dades directament a partir de qualsevol configuració de teclat disponible en Windows;

    •  

Integració d’un component d’extracció terminològica dins de la mateixa aplicació de creació i consulta de bases de dades terminològiques.

 

SDL MultiTerm

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
Nom del producte SDL MultiTerm
Versió iX
Producte comercial
Empresa SDL Trados
Plataforma Windows / Unix
URL http://www.sdl.com/eN/products/terminology-management/multiTerm.asp
FUNCIONS PRINCIPALS DEL PROGRAMA
    •  

Cerca exacta;

    •  

Cerca parcial o amb correspondència aproximada (fuzzy);

    •  

Cerca truncada (possibilitat d’ús de comodins);

    •  

Cerca amb operadors booleans (AND, OR, |, &, etc.);

    •  

Possibilitat d’ús de filtres sobre els registres de dades;

    •  

Administrar/Editar terminologia segons diversos perfils d’usuaris (administrador - usuaris);

    •  

Afegir entrades des de fora de l’aplicació;

    •   Possibilitat d’inserir gràfics per il·lustrar els termes;
    •  

Versió web del programa (gestió terminològica a través d’un navegador d’Internet): MultiTerm Online;

    •  

Possibilitat de definició de valors predeterminats que s'incorporaran automàticament per a cada entrada nova;

    •  

Possibilitat de triar entre maneres diferents de presentar els diccionaris;

    •  

Disseny de modes de visualització i perfils d'usuaris personalitzats;

    •  

Exportació de dades en format XDX (TMX);

    •  

Importació de dades en format XDI (TMX);

    •  

Possibilitat d’obrir diversos diccionaris alhora com si es tractés d’un únic diccionari;

    •  

Possibilitat d’integració directa del gestor de terminologia en un sistema de traducció assistida per ordinador: SDL Trados;

    •  

Modificar/Crear des de zero l’estructura de les entrades de la base de dades
Suport UNICODE;

    •  

Possibilitat d’intercanvi entre les llengües de partida i d'arribada d’una base de dades;

    •  

Suport Windows IME per a la introducció de dades directament a partir de qualsevol configuració de teclat disponible en Windows;

    •  

Opció d’integració d’un component d’extracció terminològica dins del paquet informàtic: MultiTerm Extract.

 

SDL Termbase

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
Nom del producte SDL Termbase
Versió 2007
Producte comercial
Empresa SDL
Plataforma Windows
URL http://www.sdl.com/
FUNCIONS PRINCIPALS DEL PROGRAMA
    •  

Cerca exacta;

    •  

Possibilitat d’ús de filtres sobre els registres de dades;

    •  

Referències creuades entre els registres de dades;

    •  

Possibilitat d’afegir entrades des de fora de l’aplicació (p. ex., a partir d’un sistema de traducció assistida per ordinador);

    •  

Realitzar modificacions globals a les dades mitjançant funcions de reemplaçament;

    •  

Possibilitat de crear llistes de valors monolingües o multilingües perquè l'usuari pugui triar entre opcions diferents;

    •   Disseny de modes de visualització i perfils d'usuaris personalitzats;
    •  

Exportació de dades en format TXT / MultiTerm TXT;

    •  

Importació de dades en format TXT / MultiTerm TXT i TDB;

    •  

Integració del gestor de terminologia en un sistema de traducció assistida per ordinador: SDLX;

    •  

Possibilitat de modificar/crear des de zero l’estructura de les entrades de la base de dades;

    •  

Creació de referències creuades entre les diverses entrades de la base de dades;

    •  

Suport UNICODE;

    •  

Suport Windows IME per a la introducció de dades directament a partir de qualsevol configuració de teclat disponible en Windows;

    •  

Integració d’un component d’extracció terminològica dins de la mateixa aplicació de creació i consulta de bases de dades terminològiques.

 

TermiDOG

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
Nom del producte TermiDOG
Versió 1.0.0
Producte comercial
Empresa D.O.G.
Plataforma Windows
URL http://www.dog-gmbh.com/index.php?id=43&L=1
FUNCIONS PRINCIPALS DEL PROGRAMA
    •  

Cerca exacta;

    •  

Exportació de dades en format RTF i TXT;

    •   Importació de dades en format XLS (Excel), HTM, MultiTerm TXT, MultiTerm XML, TermStar, TMX i TXT;
    •  

Integració d’un component d’extracció terminològica dins de la mateixa aplicació de creació i consulta de bases de dades terminològiques.

 

Terminology Wizard

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
Nom del producte Terminology Wizard
Versió 3.0
Producte comercial
Empresa Syntherma
Plataforma Windows
URL http://www.synthema.it/
FUNCIONS PRINCIPALS DEL PROGRAMA
    •  

Cerca exacta;

    •   Possibilitat d’ús de filtres sobre els registres de dades;
    •  

Exportació de dades en format MultiTerm TXT, TAB i TermStar ANS;

    •  

Importació de dades en format MultiTerm TXT, TAB i TermStar ANS;

    •  

Integració d’un component d’extracció terminològica dins de la mateixa aplicació de creació i consulta de bases de dades terminològiques.

 

TermStar

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
Nom del producte TermStar
Versió XV
Producte comercial
Empresa Star
Plataforma Windows
URL http://www.star-group.net/star-www/description/termstar/star-group/eng/star.html
FUNCIONS PRINCIPALS DEL PROGRAMA
    •  

Cerca exacta;

    •   Cerca parcial o amb correspondència aproximada (fuzzy);
    •  

Cerca truncada (possibilitat d’ús de comodins);

    •  

Cerca amb operadors booleans (AND, OR, |, &, etc.);

    •  

Historial de cerques;

    •  

Possibilitat d’ús de filtres sobre els registres de dades;

    •  

Referències creuades entre els registres de dades;

    •  

Possibilitat d’administrar/editar terminologia segons diversos perfils d’usuaris (administrador - usuaris);

    •  

Opció per afegir entrades des de fora de l’aplicació (p. ex., a partir del processador de textos MS Word, del programa d’edició FrameMaker o del sistema de traducció assistida per ordinador Transit XV);

    •  

Possibilitat de realitzar modificacions globals a les dades mitjançant funcions de reemplaçament;

    •  

Opció per copiar entrades completes;

    •  

Possibilitat d’inserir gràfics per il·lustrar els termes;

    •  

Possibilitat d’inserir enllaços cap a recursos hipertextuals externs (intranet o Internet);

    •  

Versió web del programa (gestió terminològica a través d’un navegador d’Internet): WebTerm;

    •  

Possibilitat de definir valors predeterminats que s'incorporaran automàticament a cada entrada nova;

    •  

Possibilitat definir paràmetres de verificació per obligar que s'omplin camps determinats o evitar la creació d'entrades no permeses;

    •  

Creació de llistes de valors monolingües o multilingües perquè l'usuari pugui triar entre opcions diferents;

    •  

Opció de triar entre maneres diferents de presentar els diccionaris;

    •  

Disseny de modes de visualització i perfils d'usuaris personalitzats;

    •  

Configuració dels aspectes visuals de qualsevol camp dins de la base de dades;

    •  

Exportació de dades en format ANS, CSV, STAR-Martif i TXT;

    •  

Importació de dades en format ANS, CSV, STAR-Martif i TXT;

    •  

Possibilitat d’obrir diversos diccionaris alhora com si es tractés d’un únic diccionari

    •  

Protecció de dades mitjançant contrasenyes;

    •  

Impressió de diccionaris sencers o només algunes parts sense necessitat d'exportar entrades;

    •  

Integració directa del gestor de terminologia en un sistema de traducció assistida per ordinador: Transit XV;

    •  

Possibilitat de modificar/crear des de zero l’estructura de les entrades de la base de dades;

    •  

Possibilitat de crear referències creuades entre les diverses entrades de la base de dades;

    •  

Opció de crear vincles cap a recursos externs a la base de dades (intranet o Internet);

    •  

Suport UNICODE;

    •  

Possibilitat d’intercanvi entre les llengües de partida i d'arribada d’una base de dades;

    •  

Suport Windows IME per a la introducció de dades directament a partir de qualsevol configuració de teclat disponible en Windows;

    •  

Possibilitat de reconfiguració dels criteris de classificació i ordenació alfabètica per a qualsevol llengua.

 

5. Comparativa de gestors de terminologia:

Presentem a continuació en forma de taules la comparativa dels gestors terminològics analitzats.

5.1. Descripció tècnica
DESCRIPCIÓ TÈCNICA
Nom del gestor Versió Producte Empresa Plataforma
AnyLexic 2.0 comercial Advanced International Translations Windows
ApSIC Xbench 2.6 comercial ApSIC Windows
CrossTerm 4.0 comercial Across Windows
 Déjà Vu X TermBase 7.5     (Professional Edition) comercial Atril Windows
GesTerm 1.0 distribució lliure TermCat Multiplataforma
Lingo 4.0 comercial Lexicool.com Windows
LogiTerm Professional comercial Terminotix Inc. Windows
Multitrans TermBase Expert 4.0 comercial Multicorpora Windows / Unix
SDL MultiTerm iX comercial SDL Trados Windows
SDL Termbase 2007 comercial SDL Windows
TermiDOG 1.0.0 comercial D.O.G. Windows
Terminology Wizard 3.0 comercial Syntherma Windows
TermStar XV comercial Star Windows5.2. Opcions de cerca
OPCIONS DE CERCA
Nom del gestor Cerca
exacta
Cerca
parcial
(fuzzy)
Cerca
truncada
(comodins)
Cerca amb operadors booleans (AND, OR, |, &, etc.)
de cerques
Historial
de cerques
Mostrar o amagar entrades mitjançant filtres de condicions per als registres de dades Crear referències creuades entre els registres
de dades
AnyLexic        
ApSIC Xbench          
CrossTerm Filtres
 Déjà Vu X TermBase        
GesTerm     Filtres    
Lingo            
LogiTerm      
Multitrans TermBase      
SDL MultiTerm Filtres  
SDL Termbase     Filtres    
TermiDOG            
Terminology Wizard          
TermStar Filtres5.3. Modificació d’entrades
MODIFICACIÓ D’ENTRADES (I)
Nom del gestor Administrar
/Editar terminologia segons
diversos perfils
d’usuaris (administrador - usuaris)
Afegir entrades des de fora de l’aplicació (p. ex., a partir d’un processador de textos o d’un sistema de traducció assistida per ordinador) Realitzar modificacions globals a les dades mitjançant funcions de reemplaçament. Copiar entrades completes Inserir gràfics per il·lustrar els termes
AnyLexic          
ApSIC Xbench          
CrossTerm        
 Déjà Vu X TermBase      
GesTerm          
Lingo      
LogiTerm        
Multitrans TermBase    
SDL MultiTerm    
SDL Termbase      
TermiDOG          
Terminology Wizard          
TermStar


MODIFICACIÓ D’ENTRADES (II)
Nom del gestor Inserir enllaços cap a recursos hipertextuals externs (intranet o Internet) Versió web del programa (gestió terminològica a través d’un navegador d’Internet) Definir valors predeterminats que s'incorporaran automàticament per a cada entrada nova Definir paràmetres de verificació per obligar que s'omplin camps determinats o evitar la creació d'entrades no permeses Crear llistes de valors monolingües o multilingües perquè l'usuari pugui triar entre opcions diferents
AnyLexic          
ApSIC Xbench          
CrossTerm CrossTerm Web    
 Déjà Vu X TermBase      
GesTerm          
Lingo          
LogiTerm   LogiTermWeb      
Multitrans TermBase   Multitrans Termbase Web  
SDL MultiTerm   MultiTerm Online  
SDL Termbase        
TermiDOG          
Terminology Wizard          
TermStar WebTerm (STAR)5.4. Mode de visualització

MODE DE VISUALITZACIÓ
Nom del gestor Triar maneres diferents de presentar els diccionaris Dissenyar modes de visualització i perfils d'usuaris personalitzats Configurar els aspectes visuals de qualsevol camp dins de la base de dades
AnyLexic    
ApSIC Xbench      
CrossTerm      
 Déjà Vu X TermBase      
GesTerm      
Lingo      
LogiTerm      
Multitrans TermBase      
SDL MultiTerm  
SDL Termbase    
TermiDOG      
Terminology Wizard      
TermStar5.5. Importació d’entrades

IMPORTACIÓ D’ENTRADES
Nom del gestor Importar diccionaris en formats diferents del propi
AnyLexic CSV, TXT, XLS
ApSIC Xbench CSV, MultiTerm, TXT, TBX, TMX, Trados TXT, TTX, TXT, etc.
CrossTerm CSV, diccionaris Langenscheidt, STAR-Martif, MultiTerm TXT, TBX, TXT
 Déjà Vu X TermBase MDB (Access), MultiTerm 5.5, XLS (Excel), TXT
GesTerm  
Lingo TMX (XML)
LogiTerm  
Multitrans TermBase TMX, TXT, XML
SDL MultiTerm XDI (XML)
SDL Termbase TXT / MultiTerm TXT / TDB
TermiDOG XLS (Excel), HTM, MultiTerm TXT, MultiTerm XML, TermStar, TMX, TXT
Terminology Wizard MultiTerm TXT, TAB, TermStar ANS
TermStar CSV, MARTIF, TXT5.6. Gestió de la terminologia (organització dels diccionaris)
GESTIÓ DE LA TERMINOLOGIA
(ORGANITZACIÓ DELS DICCIONARIS)
Nom del gestor Tipus d’informa-
ció que es pot codificar en els diversos camps d’un registre
Obrir diversos diccionaris alhora com
si es tractés d’un únic diccionari
Protegir les dades mitjançant contra-senyes Imprimir diccionaris sencers o només algunes parts sense necessitat d'exportar entrades

Integrar el gestor de terminolo-
gia en un sistema de traducció assistida
per ordinador

Modificar / Crear des de zero l’estructura de les entrades de la base de dades Crear referèn-
cies creuades entre les diverses entrades de la base de dades
Crear vincles cap a recursos externs a la base de dades
AnyLexic textual            
ApSIC Xbench textual            
CrossTerm textual, gràfics, hipertext     Across    
 Déjà Vu X TermBase textual     Déjà Vu X plantilles    
GesTerm textual              
Lingo textual        
LogiTerm textual        
Multitrans TermBase textual     MultiTrans    
SDL MultiTerm textual, gràfics, hipertext   SDL Trados  
SDL Termbase textual       SDLX  
TermiDOG textual              
Terminology Wizard textual            
TermStar textual, gràfics, hipertext Transit XV plantilles hipertext (Internet)5.7. Gestió dels idiomes
GESTIÓ DELS IDIOMES
Nom del gestor Suport UNICODE Intercanviar entre les llengües de partida i d'arribada d’una base de dades Fer servir d’idiomes amb alfabets diferents del llatí, com ara l'àrab o els asiàtics Suport Windows IME (Input Method Editors) per a la introducció de dades directament a partir de qualsevol configuració de teclat disponible en Windows Reconfigurar criteris de classificació i ordenació alfabètica per a qualsevol llengua
AnyLexic    
ApSIC Xbench    
CrossTerm  
 Déjà Vu X TermBase  
GesTerm  
Lingo    
LogiTerm  
Multitrans TermBase  
SDL MultiTerm  
SDL Termbase    
TermiDOG          
Terminology Wizard          
TermStar5.8. Opcions d’extracció de terminologia
OPCIONS D’EXTRACCIÓ DE TERMINOLOGIA
Nom del gestor Integració d’un component d’extracció terminològica dins de la mateixa aplicació de creació i consulta de bases de dades terminològiques
AnyLexic  
ApSIC Xbench  
CrossTerm  
 Déjà Vu X TermBase  
GesTerm  
Lingo  
LogiTerm
(Bitext)
Multitrans TermBase
SDL MultiTerm • 
(MultiTerm Extract)
SDL Termbase  
TermiDOG
Terminology Wizard
TermStar