Tradumàtica
Revista de Traducció i Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Editada pel Departament de Traducció i d'Interpretació de la UAB


Correu electrònic: revista.tradumatica@uab.es
Web: http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/
 
Consell de redacció:  
Toni Badia Departament de Filologia i Traducció - Universitat Pompeu Fabra
Toni.Badia@trad.upf.es
Pilar Cid Àrea de Documentació - Universitat Autònoma de Barcelona
Pilar.Cid@uab.es
Doris Ensinger Departament de Traducció i d'Interpretació - Universitat Autònoma de Barcelona
Doris.Ensinger@uab.es
Mònica Fernández Departament de Traducció i d'Interpretació - Universitat Autònoma de Barcelona
Monica.Fernandezr@uab.es
Pilar Godayol

Departament de Traducció i d'Interpretació - Universitat de Vic
Pgodayol@uvic.es

Alan Lounds Servei de Llengües i Terminologia - Universitat Politècnica de Catalunya
Alan.Lounds@upc.es
Mariana Orozco Departament de Traducció i d'Interpretació - Universitat Autònoma de Barcelona
Mariana.Orozco@uab.es
Joan Parra Departament de Filologia Anglogermànica- Universitat Autònoma de Barcelona
Joan.Parra@uab.es
Ramon Piqué Departament de Traducció i d'Interpretació - Universitat Autònoma de Barcelona
Ramon.Pique@uab.es
Pilar Sánchez Gijón Departament de Traducció i d'Interpretació - Universitat Autònoma de Barcelona
Pilar.Sanchez.Gijon@uab.es
Laura Santamaria Departament de Traducció i d'Interpretació - Universitat Autònoma de Barcelona
Laura.Santamaria@uab.es
Joan Vilarnau AutomaticTrans
Joan.Vilarnau@minorisa.net
   
Disseny digital: Mònica Fernández i Belén Vicéns.
   
Implementació WEB: Igor Bogdanovic
igor.bogdanovic@uab.es
Implementació WEB
Nº 3:

Marcelo Aurelio
aurelio@arte-redes.com


La Revista Tradumàtica és un òrgan d'expressió i un mitjà de difusió per a professionals vinculats amb el món de la traducció i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. El seu àmbit temàtic és, per tant, la Documentació, la Terminologia i la Informàtica aplicades a la Traducció. La Revista Tradumàtica publica articles sobre qualsevol aspecte relacionat amb temes. Els punts de vista expressats en la publicació són responsabilitat dels seus autors i no corresponen necessàriament als del consell de redacció, el qual es reserva el dret de no publicar col·laboracions que no s'ajustin als objectius de la revista. El copyright de les contribucions publicades és de les autores o dels autors, llevat que s'hagin acordat altres condicions. Sols poden reproduir-se totalment o parcial quan s'obtingui una autorització del consell de redacció de la revista i de l'autor i se citi la font original.

Periodicitat: 2 números l'any.

Originals i correspondència: Els originals de les col·laboracions i la correspondència sobre la revista s'han d'enviar a nom de: Revista Tradumàtica, Consell de redacció, o de qualsevol dels seus membres.

ISSN: 1578-7559 
Títol clau: Revista.Tradumatica (Barcelona)

 

Última actualització: 25 d'octubre del 2002