Universitat Autònoma de Barcelona   DEPARTAMENT DE TRADUCCIÓ I D´INTERPRETACIÓ
Universitat Autònoma de Barcelona
Master en Traducción e Interpretación Profesional
chino-español
A
visita a UAB
 
 
繁体中文
   
 
  列印本碩士學科之全部內容
 
 
註 冊
 

入 學 考 試 題 2004 / 05

 

 

 

註 冊

收到翻譯系通知並通過入學語言檢定後即可辦理註冊手續。學費總計為五千歐元,分兩次付清:第一學年為三千五百歐元,第二學年為一千五百歐元。辦理註冊手續須備齊下列文件:

  • 護照或身份證影本;
  • 兩張一吋或兩吋彩色近照;
  • 大學畢業證書或大學在學證明之影本;若持西班牙大學以外學歷文憑者 請將文憑翻譯成西班牙文並在西班牙駐貴國領事館辦理認證手續。
  • 西班牙當地銀行開具之三千五百歐元銀行支票(3.500), 支票抬頭受款人請指名巴塞隆納自治大學。若是第二學年註冊的學生,其學費為為一千五百歐元(1.500).
  • 大學畢業證書翻譯及翻譯公證若無法於註冊時繳交,請在該學年課程結束前繳至自治大學碩士生事務處。
  • 完成註冊手續後請至自治大學國際學生事務處辦理學生證及居留等相關事宜。