Universitat Autònoma de Barcelona   DEPARTAMENT DE TRADUCCIÓ I D´INTERPRETACIÓ
Universitat Autònoma de Barcelona
Master en Traducción e Interpretación Profesional
chino-español
A
visita a UAB
 
 
繁体中文
   
 
  列印本碩士學科之全部內容
 
 
學 位 簡 介
 

入 學 考 試 題 2004 / 05/06

 

 

 

學 位 簡 介

隨著經濟全球化的發展,中、台、港、西四地的交往日益頻繁,造成中西專業翻譯人才非常緊缺。為了滿足專業翻譯市場的需要,巴塞隆納自治大學翻譯系率先成立全西班牙國內唯一中文-西班牙文高級翻譯碩士學位課程。

本學位課程為兩年制的學位課程(Master)。它是目前全西班牙公立大學唯一的一個與中文有關的碩士學位課程,也是西班牙大學中第一個中西翻譯碩士學位課程。由巴塞隆納自治大學翻譯系的中西翻譯教授們創立。旨在培養西班牙、中國、臺灣、香港四地的中西高級翻譯人才。

本學位課程培養已具有中文與西班牙文程度的人才, 希望透過本課程的學習, 進入中西職業翻譯領域,成為高級翻譯工作者。

本課程師資均為目前西班牙翻譯領域的先鋒,包括獲頒九二年西班牙全國翻譯獎的得獎者,西班牙外交部任命的官方翻譯;以及擁有西班牙翻譯學博士學位的華人教授和多位專精於各種專業翻譯領域的職業翻譯者;在西班牙上映多部華文電影的主要翻譯工作者,文學翻譯方面則有《道德經》的譯者,《儒林外史》的譯者;《世界藝術家:達比埃斯回憶錄》等多部文學作品的譯者。